ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ทำขึ้นระหว่าง บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TUMI”) (ที่อยู่จดทะเบียน 98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย) และคุณ (“สมาชิก” หรือ “คุณ”)

1. สมาชิกของ TUMI Exclusives Club (รวมเรียกว่า “การเป็นสมาชิก”) ได้รับการจัดการโดย TUMI คุณมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากการเป็นสมาชิก ผลประโยชน์ทั้งหมดจากการเป็นสมาชิก ตลอดจนข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในฐานะผู้เป็นสมาชิก หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงการครอบครองและการใช้การเป็นสมาชิกของคุณ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้การเป็นสมาชิก การที่คุณใช้การเป็นสมาชิกถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2. TUMI มีสิทธิเด็ดขาดในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการแก้ไขสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของการเป็นสมาชิกหรือวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว) ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

3. หากคุณต้องการรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คุณจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ E-Membership ที่ออกให้โดย TUMI เป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการทวนสอบก่อนการชำระเงิน

4. TUMI สามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเลื่อน และ/หรือ ลดระดับสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม

5. คุณจะได้รับคะแนน TUMI Point (“คะแนน”) 1 คะแนนในยอดคะแนนคงเหลือ (TUMI Lifetime Balance) สำหรับ การใช้จ่ายทุก 1 บาท ที่ร้านค้าของ TUMI (ดำเนินการโดยตรงโดยแซมโซไนท์) ในราชอาณาจักรไทย (“ประเทศไทย”) และร้านค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tumi co.th เมื่อครบกำหนดเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ซื้อสินค้า คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ คุณจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับความภักดี (Loyalty Level) ที่แตกต่างกัน (กล่าวคือ ระดับทั่วไป ระดับซิลเวอร์ ระดับโกลด์) ตามจำนวนคะแนนสะสมในยอดคะแนนคงเหลือ (TUMI Lifetime Balance) ของคุณ และคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน https://www.tumi.co.th/tumi-club/ ตามระดับความภักดีของคุณ

6. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสามารถถูกยกเลิกได้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถบอกเลิกได้: (ก) โดยสมาชิก เมื่อใดก็ตามเมื่อมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ TUMI ทราบ หรือ (ข) โดย TUMI ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เมื่อใดก็ตาม (ตามดุลยพินิจของ TUMI แต่เพียงผู้เดียว) เมื่อมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบ

7. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต TUMI (รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ที่ปรึกษา และบริษัทร่วม ตลอดจน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Samsonite Thailand (รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นกับคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก รวมถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้การเป็นสมาชิก (ข) หากบุคคลที่สามใช้การเป็นสมาชิกของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ (ค) เมื่อคุณทำรายละเอียดการเป็นสมาชิกสูญหาย (หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณทำรายละเอียดการเป็นสมาชิกสูญหาย ไม่ว่าก่อนหรือหลังที่คุณจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการสูญหายของรายละเอียดการเป็นสมาชิก) (ง) การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการแก้ไขสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของการเป็นสมาชิก) (จ) การยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ (ฉ) เมื่อคุณทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

8. คุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับ TUMI ในการสมัครหรือการใช้งานเป็นสมาชิก จะถูกรวบรวม ใช้ และจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ https://www.tumi.co.th/th/member-regulations/ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ จดหมายข่าว และ/หรือ สื่อส่งเสริมการขายของ TUMI Thailand ในเวลาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ โปรดอัพเดตข้อมูลทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ TUMI สามารถอัพเดตบันทึกของ TUMI ได้อย่างสอดคล้องกัน

10. สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ร้านค้าของ TUMI ในประเทศไทย (สามารถดูรายชื่อร้านค้าของ TUMI ได้ที่ https://www.tumi.co.th/th/store-finder/)

11. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ TUMI ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามสมควร หากข้อใดข้อหนึ่งไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย (รวมถึงปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้การเป็นสมาชิกในประเทศไทย)

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ร่างขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความไม่ตรงกัน ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ

13. การติดต่อกันทางจดหมายและหนังสือบอกกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควรส่งถึง ทีมอีคอมเมิร์ซ เลขที่ 98 อาคารสารทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย หรือผ่านทางอีเมลไปที่ ecommerce.th@samsonite.com